Nepřímé náklady na karcinom prsu

Stáhnout publikaci

Nepřímé náklady na karcinom prsu

Klára Kruntorádová

dokument iHETA

Září 2013
 

Základní informace:

Karcinom prsu je maligním nádorovým onemocněním s významným dopadem na produktivitu, respektive výši nepřímých nákladů generovaných v souvislosti s tímto onemocněním.

Cíl:

Popsat současnou metodiku měření a oceňování nepřímých nákladů a hlavně pomocí literárního přehledu zhodnotit význam nepřímých nákladů u onemocnění karcinomem prsu.

Metodika:

Metavyhledávač databází 360 Search, který prohledává database jako PubMed Central, BioMedCentral, Scopus nebo Web of Science, byl využit a na základě klíčových slov jako productivity, absenteeismus, presenteeismus, indirect cost, informal care aj. bylo identifikováno 342 studií, z nichž bylo do přehledu zahrnuto 28, které se zabývají problematikou ztráty produktivity, neformální péčí a náklady, které s tímto souvisí, doplněnou o náklady vynaloženými pacientkami.

Výsledky:

Nepřímé náklady spojené s karcinomem prsu jsou významné, tvoří 21,8–89,0 % z celkových nákladů. Hlavní driver nepřímých nákladů je absenteeismus v podobě samotné absence a krátkodobé pracovní neschopnosti. Presenteesimus začíná být teprve hodnocen. Pro kalkulaci nákladů souvisejících se ztrátou produktivity se používá převážně metoda HCA a oceňuje ztrátu produktivity pomocí hrubé mzdy. Výše nepřímých nákladů je závislá na stadiu onemocnění, doby, jež uplynula od diagnostikování karcinomu prsu, věku pacientky, její terapii a přítomnosti komorbidit.

Závěr:

Za komplexní jsou považovány studie z pohledu společnosti, specifikující nejen dopad nemoci na zdravotní, ale i na sociální rozpočet. Nepřímé náklady nemají vliv na zdravotnický rozpočet, ale jsou významné z hlediska společnosti, a při jejich opomíjení by tak mohla být učiněna nesprávná rozhodnutí, např. politická. Proto je důležité ve studií sledujících náklady na onemocnění zachytit i ty, které nesouvisí se samotným poskytováním péče.


 
Přihlášení
 
Zasílání novinek